1396/08/27   شنبه

???? ???? ??? ?????

آشنا با محیط های پیاده سازی و توسعه تحت ویندوز و وب ، طراحی پایگاه داده تحت SQL Server ، آشنا با SSIS , پیاده سازی تحت پلتفرم شیرپوینت و دات نت نیوک ..آشنا با EFو MVC ... آشنا با کامپوننت های برنامه نویسی Telerik و DevExpress... آشنا با گزارشگیری تحت کریستال ریپورت

 

در توسعه نرم افزار ، کمتر بسازید ولی پایدار بسازید به جای اینکه بیشتر بسازید تا مجبور نشوید از اول بسازید

 

 

var experience = new Collection<Mistake>();

 

Me @  sharepoint.ir

Me @  dotnettips.info

Me @   Extensionmethod.net

Me @   LinkedIn

??? ??? ????

info@mb-seifollahi.ir

mb.seifollahi@gmail.com

از فرم داخل همین صفحه نیز می توانید با ینده ارتباط داشته باشید

??? ???? ? ????? ???

(??????? ??? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ????)

 
??? ? ??? ????????  

?????    

???? ??????
????  
????? ??????  
  

????? ? ?????

??? ??? ???????? ????? ??? ??? ?????? ????? ? ???? ???? ?? ???? (?? ??? ??? ????? ?? ???? ???? ? www.mb-seifollahi.ir ?? ????) :

1- ?????? ?????

???? ????? ????? ?? ??? ?? ????? ???? ???????? ?????? ???????? ??????? ??????? ?????? ? ?????? ???? ????? ?? ???? ???? (? ?? ???? ???? ??? ?????) ?? ???? ? ??? ??? ????? ? ????? ???? ??? ???? ????? ??? ????? ?????? ??? ????? ??????? (Download) ?????? ????? ? ?????? ???? ?? ?????.


2- ????? ??????? ?? ????? ????

?? ??? ???? ??? ?? ???? ????? ???? ????? ? ?????? ???? ?? ??????? ? ????? ????? ?? ??? ????? ?????? ?????? ? ???? ?? ????? ????.